ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

I.Általános rendelkezések

1.Az ARTELA s. r. o. korlátolt felelősségű társaság (székhelye: Eisnerova 6, 841 07 Bratislava, Szlovákia; statisztikai számjel: 46726781, nyilvántartva: a Pozsonyi I. Kerületi Járásbíróságon mint cégbíróságon Sro 82825/B szám alatt) (a továbbiakban: „Üzemeltető” vagy „Társaság”) mint a www.ajobs.hu internetes oldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője a Weboldalon a működési engedélyének megfelelő tevékenységi körben szolgáltatásokat nyújt a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályaival összhangban.

2. Az Üzemeltető a Szlovák Köztársaság T.t. 513/1991 sz., a későbbi módosításokkal egységes szerkezetben érvényes törvénye – a Szlovák Köztársaság Kereskedelmi Törvénykönyve – 273. §-ának rendelkezéseivel bocsátja rendelkezésre az ARTELA s. r. o. jelen Általános üzleti feltételeit (a továbbiakban: „ÁÜF”), amely az Üzemeltető és harmadik felek jogait és kötelességeit szabályozza az Üzemeltető szolgáltatásainak a Weboldal igénybevételével történő biztosítása és használata során. Az ÁÜF az Üzemeltetővel kötött valamennyi szerződés szerves részét képezi, és az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások valamennyi felhasználójára nézve kötelező érvényű.


II.Fogalommeghatározások

1. Álláskereső/Jelentkező (a továbbiakban: Álláskereső): kizárólag olyan természetes személy, aki oly módon használja az Üzemeltető szolgáltatásait, hogy az Üzemeltető Weboldala segítségével megfelelő állást keres a gépjárműiparban. Az Üzemeltető által az Álláskeresőnek nyújtott szolgáltatások díjmentesek, a Weboldal használatával történő álláskeresés segítésére szolgálnak. Az Álláskeresők számára nyújtott szolgáltatások használatához az Álláskeresőnek regisztrálnia kell a Weboldalon a megfelelő online regisztrációs űrlap kitöltésével. Az Álláskereső a regisztrálással elfogadja a jelen ÁÜF rendelkezéseit, és hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez a Szlovák Köztársaság T.t. 122/2013 sz., a személyes adatok védelméről szóló módosított törvénye 11. és azt követő §-ai rendelkezéseinek megfelelően. Az Álláskereső bármikor törölheti regisztrációját oly módon, hogy ilyen irányú kérését e-mail üzenetben elküldi az Üzemeltetőnek. 

2. Ügyfél/Cég (a továbbiakban: Ügyfél): bármely olyan természetes vagy jogi személy, amely az Üzemeltető szolgáltatásait használva a Weboldal igénybevételével gépjárműipari állásajánlatot tesz közzé a potenciális Álláskeresők részére, és az Üzemeltető életrajz-adatbázisában megfelelő jelölteket keres az üres álláshelyek betöltésére. Az Üzemeltető a Weboldalon közzétett érvényes szolgáltatási árjegyzéknek megfelelő térítés ellenében nyújt Szolgáltatásokat az Ügyfél számára. Az Ügyfelek számára az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatások használatához az Ügyfélnek regisztrálnia kell a Weboldalon a megfelelő online regisztrációs űrlap kitöltésével. Az Ügyfél a regisztrálással elfogadja a jelen ÁÜF rendelkezéseit, és hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez a Szlovák Köztársaság T.t. 122/2013 sz., a személyes adatok védelméről szóló módosított törvénye 11. és azt követő §-ai rendelkezéseinek megfelelően. Az Ügyfél bármikor törölheti regisztrációját oly módon, hogy ilyen irányú kérését e-mail üzenetben elküldi az Üzemeltetőnek. A regisztráció törlésének nincs hatása az Üzemeltető és az Ügyfél között fennálló kötelmi jogviszonyokra; ezek érvényessége a regisztráció törlésével nem változik.

3. Állásajánlat: a Weboldalon az Ügyfél megrendelésére közzétett felajánlás, amely üres gépjárműipari álláshelyre vonatkozik (ideértve a alkalmazotti viszonyon kívüli munkavégzésről szóló megállapodásokat és a természetes személyek foglalkoztatásának egyéb jogi formáit külföldi országok joga alapján). Nem minősülnek állásajánlatnak az olyan ajánlatok, amelyek nem gépjárműipari állásajánlat jellegűek (különösen a megtévesztő vagy félrevezető információkat, rejtett reklámot, illetve vulgáris elemeket tartalmazó, erotikus jellegű stb. ajánlatok); az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az ilyen ajánlatokat ne tegye közzé a Weboldalon, illetve eltávolítsa onnan.

4. Regisztrált személy: minden olyan természetes vagy jogi személy, amely az online regisztrációs űrlapon regisztrált az Üzemeltető Weboldalán, egyedi bejelentkezési névvel és jelszóval védett online fiókot kapott, és a regisztrációval elfogadta a jelen ÁÜF rendelkezéseit.  


III.Regisztráció és szerződéskötés

1.Az Üzemeltető Weboldalának Szolgáltatásai csak a Weboldalon történő regisztrációval használhatók. A regisztráláshoz ki kell tölteni a megfelelő online regisztrációs űrlapot. A sikeres regisztrálást követően az Üzemeltető egyedi bejelentkezési névvel és jelszóval védett online fiókot hoz létre a regisztrált személy számára. A regisztrált személyek kötelesek védeni bejelentkezési nevüket és jelszavukat a visszaéléssel szemben, és nem adhatják át azokat harmadik félnek. A regisztráló személy a regisztrálással elfogadja a jelen ÁÜF rendelkezéseit, és hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez a Szlovák Köztársaság T.t. 122/2013 sz., a személyes adatok védelméről szóló módosított törvénye 11. és azt követő §-ai rendelkezéseinek megfelelően.

2.Az Ügyfélnek jogában áll elektronikus úton, saját online fiókja használatával, e-mailben vagy adott esetben személyes rendelés útján megrendelni az Üzemeltető szolgáltatásait. A rendelésnek legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:

a) az Ügyfél cégnevét vagy nevét, valamint adott esetben a jogi formáját;

b) az Ügyfél székhelyét és telephelyét, illetve lakóhelyét, valamint adott esetben a levelezési címét;

c) az Ügyfél statisztikai számjelét, adószámát és/vagy áfaszámát, amennyiben rendelkezik ilyennel;

d) az Ügyfél elérhetőségi adatait (telefonszám, faxszám, e-mail cím);

e) a megrendelni kívánt Szolgáltatás fajtáját az érvényes szolgáltatási árjegyzék és a Szolgáltatás nyújtásának időszaka alapján.

A szükséges adatokat nem tartalmazó rendelés nem képezheti az Üzemeltetővel történő szerződéskötés alapját. 

3.Az Ügyfél és az Üzemeltető között csak a rendelésnek az Üzemeltető részéről (a Weboldalon) történő visszaigazolásával jön létre szerződéses jogviszony. Az Ügyfél által megrendelt szolgáltatás nyújtása önmagában az is a rendelés visszaigazolásának minősül. A szerződés határozott időre szól, az Ügyfél által megrendelt szolgáltatás időtartamának megfelelően. 

4. Az Üzemeltető által visszaigazolt rendelés kötelező érvényű, csak a két szerződő fél közös megállapodásával módosítható. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a Rendelés módosítását kezelési díjhoz kösse.

5. Az Üzemeltetővel kötött szerződés a lejárta előtt a felek írásbeli megállapodásával is felmondható. Az Üzemeltetővel kötött szerződés megszüntetésének egyéb módjait, valamint a megszüntetés indokait a Szlovák Köztársaság T.t. 513/1991 sz. módosított törvényének (Kereskedelmi Törvénykönyv) vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

6. Az Üzemeltetőnek abban az esetben is joga van elállni a szerződéstől, ha az Ügyfél késedelembe kerül a megrendelt szolgáltatás árának kifizetésével. Az Üzemeltető jogosult elállni az Ügyféllel kötött szerződéstől oly módon, hogy elektronikusan, az Ügyfél regisztrációkor megadott e-mail címére vagy írásban, az Ügyfél regisztrációkor megadott telep- vagy lakóhelyére eljuttatja a szerződés felmondásáról szóló értesítést.

7. Amennyiben a szerződés megszűnéséig az Ügyfél nem használja ki az általa rendelt szolgáltatásokat, és ez nem az Üzemeltető hibájából történik, akkor az Ügyfél nem jogosult a megállapodás szerinti ár visszatérítésére. Az Üzemeltető semmilyen módon nem felel a szolgáltatás nem teljes kihasználásáért.


IV.Az Álláskereső számára nyújtott szolgáltatások

1.Az Álláskeresőnek nyújtott Szolgáltatások közé elsősorban a Weboldal által kínált lehetőségek tartoznak:

a. Állásajánlatok böngészése és keresése az Álláskereső által kiválasztott feltételek alapján; 

keresési feltételek megadása a megfelelő állásajánlatok automatikus küldéséhez – a rendszer elküldi a megfelelő állásajánlatokat az Álláskereső e-mail címére;

b. regisztráció után reagálás lehetősége az Ügyfél által a Weboldalon közzétett állásajánlatra; 

c.regisztráció után a saját életrajz mentése és elérhetővé tétele az Üzemeltető életrajz-adatbázisában (online űrlap kitöltésével a Weboldalon); az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy strukturált formába szerkessze az Álláskereső életrajzát; továbbá az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy törölje életrajz-adatbázisából azon életrajzokat, amelyek nem kapcsolódnak a gépjárműiparhoz, nem tartalmaznak elegendő információt az álláskereséshez, vagy az Üzemeltető megítélése szerint irreleváns vagy az álláskereséshez nem kapcsolódó információkat (pl. politikai vagy vallási nézetek, reklám, vulgarizmusok stb.) tartalmaznak;

d.regisztráció után azon válaszok (reakciók) archiválásának lehetősége, amelyeket az Álláskereső a Weboldalon közzétett állásajánlatokra küldött.


V.Az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatások

1.A Weboldalon regisztráló Ügyfélnek jogában állnak elsősorban az alábbiak:

a.állásajánlat közzététele, saját állásajánlat szerkesztése és törlése;

b. hozzáférés az Üzemeltető életrajz-adatbázisához. Az Üzemeltető hozzáférést biztosít az Ügyfél számára az azon Álláskeresők életrajzait tartalmazó adatbázishoz, akik hozzájárulásukat adták személyes adataik kezeléséhez és átadásukhoz az Ügyfelek számára. Az Üzemeltető életrajz-adatbázisából az Álláskeresőkről nyert adatokat az Ügyfél kizárólag a megfelelő munkavállaló keresésének céljára használhatja.

2. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelő ajánlatokat ne tegye közzé, illetve eltávolítsa a Weboldalról. Ez különösen azokra az ajánlatokra vonatkozik, amelyek: 


a. népszerűsítik a háborút, vagy kegyetlen, illetve egyéb embertelen magatartást írnak le oly módon, amely azt mindennapi jelenségként, bocsánatosként vagy helyeselhetőként mutatja be;

b. vulgarizmust tartalmaznak;

c. gyerekpornográfiát népszerűsítenek;

d. politikai pártokat vagy mozgalmakat, illetve ezek képviselőit népszerűsítik;

e. bármilyen természetes vagy jogi személy, termék vagy szolgáltatás nyílt vagy rejtett reklámját tartalmazzák;

f. a Szlovák Köztársaság jogával ellentétes magatartásformát népszerűsítenek és/vagy képviselnek;

g. hamis, nem ellenőrzött, félrevezető vagy megtévesztő információkat tartalmaznak harmadik félről;

h.megkerülik a fent ismertetett tilalmakat.


VI.Személyes adatok védelme

1. Az Üzemeltető az Ügyfelek és az Álláskeresők azon személyes adatait kezeli, amelyeket azok önként adtak meg a Webhely online regisztrációs űrlapjain, az adatbázisba mentett Álláskereső-életrajzokban a Weboldalon, valamint a Weboldalon közzétett állásajánlatokra adott reakciókban. Az Üzemeltető a saját információs rendszerében kezeli az érintett személyek valamennyi személyes adatát a személyes adatok kezeléséhez az érintett személyek által a Weboldal online regisztrációs űrlapjának kitöltésével adott hozzájárulás alapján, a Szlovák Köztársaság T.t. 122/2013 sz., a személyes adatok védelméről szóló módosított törvénye 11. és azt követő §-ai rendelkezéseinek megfelelően.   

2. Az Üzemeltető az általa nyújtott szolgáltatások keretében semmilyen esetben nem igényel az Álláskeresőtől olyan adatokat, amelyek a Szlovák Köztársaság T.t. 122/2013 sz., a személyes adatok védelméről szóló módosított törvénye 13. §-ának rendelkezései alapján különleges kategóriába esnek. Az Üzemeltető a Szlovák Köztársaság T.t. 122/2013 sz., a személyes adatok védelméről szóló módosított törvénye vonatkozó rendelkezéseinek értelmében tájékoztatással szolgált az érintett személyek valamennyi jogát illetően.

3. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás mindig visszavonásig érvényes. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható az Üzemeltető címére kézbesített írásos értesítés útján. 

4. Az Üzemeltető az információs rendszerében – amelyet elsősorban a Weboldala képez – automatizált és/vagy nem automatizált eszközökkel kezeli az Ügyfelek és az Álláskeresők megadott személyes adatait. Az Üzemeltető azzal a céllal kezeli az Álláskeresők személyes adatait, hogy segítséget nyújtson az Álláskeresők számára a Weboldal használatával történő álláskereséshez, és álláskeresői adatbázist hozzon létre; az Álláskeresők személyes adatait az Üzemeltető ebből a célból továbbadhatja a potenciális munkáltatóknak.

5. Az Álláskereső bármikor kérhet arról tájékoztatást, hogy kezelik-e a személyes adatait, vagy sem, illetőleg milyen személyes adatait tartja nyilván az Üzemeltető vagy az Ügyfél. Az Álláskeresőnek jogában áll, hogy bármikor az Üzemeltető vagy az Ügyfél által nyilvántartott adatai megsemmisítésére kérje az Üzemeltetőt vagy az Ügyfelet.

6. Az Üzemeltető a személyes adatok védelméről szóló törvény alapján titoktartást vállal az Ügyfél és/vagy az Álláskeresők személyes adatainak tartalmát illetően, és vállalja, hogy nem használja fel ezeket az adatokat saját céljaira, és az érintett személy beleegyezése nélkül nem adja tovább őket harmadik félnek. Az ebben a pontban szereplő kötelességek az Üzemeltető által meghatalmazott valamennyi olyan személyre is vonatkoznak, akik az Üzemeltető megbízásából végzett tevékenységük során kapcsolatba kerülnek az Ügyfél és/vagy az Álláskeresők személyes adataival. A jelen bekezdés rendelkezései nem érintik a vonatkozó jogszabályok és/vagy az érintett hatóságok határozatai által előírt kötelességeket.

7. Az információs hálózatokból feldolgozandó személyi adatokra vonatkozó minden feltétel a szlovák jogi törvénykönyv hatálya alá tartozik, mindenekelőtt a törvénykönyvnek a személyi adatokról szóló, érvényben lévő 122/2013 paragrafusa értelmében.


VII.Az Üzemeltető szolgáltatásainak ára. Fizetési feltételek

1.A Szolgáltatás árát az Üzemeltetőnek a Szolgáltatás megrendelésének napján érvényes, a Weboldalon közzétett árjegyzéke határozza meg. A megrendelt Szolgáltatás árát az Ügyfél az Üzemeltető által kiállított számla alapján köteles téríteni. A fizetést banki átutalás formájában kell teljesíteni a számlán feltüntetett bankszámlára és fizetési határidőn belül.

2.A számlát (adóbizonylatot) az Üzemeltető rendszerint az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatás teljesítése után állítja ki; az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy pro forma számlát is kiállítson a szolgáltatásai előlegére. A számla fizetési határideje a kiállításától számított 15 nap, hacsak a szerződő felek nem állapodnak meg másként. Indokolt esetben az Üzemeltetőnek jogában áll, hogy csak a megrendelt Szolgáltatás árának kifizetése után teljesítse a megrendelt Szolgáltatást; erről az Üzemeltetőnek előre tájékoztatnia kell az Ügyfelet.

3.Amennyiben az Ügyfél a számla kifizetését nem teljesíti a fizetési határidőn belül, az Üzemeltetőt minden késedelmesen eltelt nap után a tartozás összegének 0,1%-át kitevő késedelmi kamat illeti meg; az Üzemeltető egyúttal jogosult a kiszámlázott összeg hiánytalan kifizetéséig leállítani a Szolgáltatások nyújtását az Ügyfél részére. Az Ügyfél általi fizetés késedelme esetén az Üzemeltetőnek jogában áll felmondani az Ügyféllel kötött szerződést, és az Ügyféllel szembeni követelését behajtásra átadni az illetékes személynek. A számla túlfizetése esetén az Üzemeltető csak akkor téríti vissza a túlfizetett összeget az Ügyfél részére, ha az az adott számla esetében meghaladja a 0,50 EUR összeget; a 0,50 EUR alatti túlfizetés nem minősül jogalap nélküli gazdagodásnak.


VIII.Kártérítési felelősség

1.Az Üzemeltető nem felel a Weboldalon közzétett állásajánlatok tartalmáért, különösen annak grafikus ábrázolásáért (pl. logó, fénykép vagy egyéb szellemi alkotás), nyelvtani helyességéért stb. A harmadik felek jogainak minden olyan megsértéséért, amely az Ügyfél ajánlatának a Weboldalon történő közzétételéből eredően következhet be, kizárólag az Ügyfél felel. Az Üzemeltető az Ügyfél ajánlatának közzétételéből eredő potenciális károkért sem felel. Az Ügyfél vállalja, hogy amennyiben az Ügyfél ajánlatának a Weboldalon történő közzétételével összefüggésben a harmadik felek jogainak bármilyen megsértése miatt bármilyen követelések merülnek fel az Üzemeltetővel szemben, ezeket kielégíti, és az Üzemeltetőt teljes mértékben kártalanítja.

2.Az Ügyfél köteles védeni minden olyan adatot, amelyekhez az Üzemeltető vagy a Weboldal által jut hozzá, és köteles biztosítani, hogy harmadik fél ne férjen hozzá ezekhez az adatokhoz, ne kapja meg őket, és ne kerüljön sor ezen adatok közzétételére. Az ennek a kötelességnek a megszegésével okozott kárért teljes mértékben az Ügyfél felel. 

3.Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel az Ügyfélnek a megfelelő jelentkező megtalálásáért az adott munkakör betöltésére, illetve a megtalált jelentkező munkaviszonyának vagy hasonló kapcsolatának tartósságáért. Az Üzemeltető nem szavatolja az Álláskereső számára a megfelelő állásajánlat megtalálását, sem az esetleges munkaviszony vagy hasonló kapcsolat tartósságát.

4. Az Üzemeltető nem felel az Ügyfél, az Álláskereső vagy harmadik felek által a Weboldal használatából eredően elszenvedett esetleges károkért, ideértve az elmaradt hasznot és az adatvesztést is.

5.Az Üzemeltető nem felel azért, ha az Ügyfél vagy az Álláskereső bejelentkezési nevével és jelszavával illetéktelen személy bármilyen módon visszaél, sem az ilyen visszaélések miatt keletkező esetleges károkért és harmadik felek részéről felmerülő követelésekért.


IX.Reklamációs szabályzat

1.Az Üzemeltető hibája alatt az Ügyfél rendelésének ellentmondó hibás vagy hiányos adatok közzététele értendő (a továbbiakban: „Hiba”). Az Ügyfélnek jogában áll reklamálni az Üzemeltető Weboldalán előforduló, az Ügyfél által megrendelt szolgáltatást érintő hiba miatt.  

2.Nem minősül az Üzemeltető hibájának, ha a megrendelt szolgáltatás az elektronikus kommunikációs hálózat kiesése, áramszünet vagy az Üzemeltető akaratától független egyéb okból nem érhető el.

3.Az Ügyfél a reklamációt megteheti írásban (az Üzemeltető székhelyének címére postázva), telefonon (+421 (0) 902 419 099), vagy e-mailben (info@ajobs.eu) úgy, hogy az Üzemeltető kézhez kapja a reklamációt. Az Üzemeltető vállalja, hogy a reklamáció kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatást ad a reklamáció elbírálásának eredményéről.


X.Közös és zárórendelkezések

1.Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen ÁÜF módosítására és kiegészítésére azzal, hogy a változásokról késlekedés nélkül tájékoztatást ad az új ÁÜF közzétételével a Weboldalon, feltüntetve a változások hatályba lépésének dátumát. Új ÁÜF közzétételével a Weboldalon a jelen ÁÜF hatálya megszűnik. Az Üzemeltető által a Weboldal használatával nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi jogviszonyt az ÁÜF azon változata szabályozza, amely a szerződéses kapcsolat létrejöttekor érvényes és hatályos volt.

2.A szerződő felek minden olyan jogát és kötelességét, amelyről sem az Üzemeltető és az Ügyfél közötti szerződés, sem a jelen ÁÜF nem rendelkezik konkrétan, elsősorban a Szlovák Köztársaság T.t. 513/1991 sz. módosított törvényének (Kereskedelmi Törvénykönyv) vonatkozó rendelkezései, valamint a Szlovák Köztársaság egyéb hatályos jogszabályai szabályozzák.

3. A szerződés és a jelen ÁÜF rendelkezései közötti ellentmondás esetén a szerződés rendelkezései tekintendők irányadónak. Az ÁÜF egészének vagy részeinek hatálya csak a szerződő felek írásos, szerződésbe foglalt megállapodásával zárható ki.

4.Jelen ÁÜF a Weboldalon történő közzététele napján lép érvénybe és hatályba.


Pozsony, 2014. szeptember 1.
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Szlovák köztársaság

+ 421 (0) 902 419 099
Statisztikai számjel/Cégbejegyzési szám:
46726781
HÉA-szám:
2023569515


Aktuális kínálat az Ön e-mail címére
Kontaktus
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Szlovák köztársaság

+421 (0)902 419 099